top of page

Digwyddiadau a fu

Ymunwch â ni yn Theatr Fach Llangefni ar gyfer Noson Lawen arbennig.

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.

Mai 2024

noson lawen ig efo mm.png

Noson Lawen : Theatr Fach

sgwar gg.png

Gwesty'r Garibaldi

Mae hi'n fis Awst, noswyl yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dref ac mae Gwesty'r Garibaldi'n mynd i fod yn llawn dop yn ystod yr wythnos. Ond mae 'na broblem - llygod, pla o lygod. 

Beth allai fynd o'i le? 

Mai 2024

ThGC_PartiPriodas_1 Taith sgwar socials.jpg

Parti Priodas

Emynau, tensiynau, a dawnsio ar ben byrddau! Dyma’ch gwahoddiad i barti priodas Dafydd a Samantha…

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd y llynedd, ymunwch gyda ni am wledd o ddrama gomedi.

Bydd hwn yn barti i’w gofio!

Mai 2024

16+

Y dewis.png

Y Dewis

Profwch y gêm sinematig lle rydych chi'n cael dewis sut mae'r stori'n mynd, reit yng nghalon lle rydych chi'n byw. 

Taith sinematig o amgylchoedd cyfarwydd eich cymuned leol i glogwyni epig Ynys Môn. Yno, mae pedwar enaid ifanc, pob un â stori i'w hadrodd, yn cyfarfod yn adfeilion hardd a diffaith gwaith brics Porth Wen

Mai 2024

gwion aled.png

Gweithdy Actio : Gwion Aled

Dyma gyfle arbennig i ymuno â gweithdy actio am ddim dan gyfarwyddyd yr actor Gwion Aled.

Mae dau sesiwn - un cynradd ac un uwchradd

Mawrth 2024

Awyddus i feithrin y grefft o ysgirfennu sgript? Eisiau datblygu eich sgiliau? Mi fydd y dramodydd amryddawn Aled Jones Williams yn cynnal gweithdy hanner diwrnod yn Theatr Fach Llangefni i oedolion.

 

Mawrth 2024

AJW.png

Gweithdy Sgriptio : Aled Jones Williams

Taith gomedi o'r gogledd i'r de yn ymweld â Theatr Fach Llangefni. Peidiwch â cholli’r bws comedi wrth i griw o dalent newydd deithio ar draws y wlad.

Mawrth 2024

Screenshot 2024-02-14 at 07.14.23.png

Talent Mewn Tafarn : Hileri-Bws

Drama un cymeriad sy’n olrhain hanes David Lloyd George, un o Gymry Cymraeg mwyaf dadleuol ein hanes.
Dewch gyda ni trwy ddrws rhif 10 Stryd Downing i gyfarfod y Prif Weinidog o Lanstumdwy. 

Chwefror 2024

A4 Poster 5.jpeg

Dai

Noson yng nghwmni'r gantores boblogaidd o Fôn - Meinir Gwilym. Mae Meinir wedi rhyddhau ei phumed albwm yn ddiweddar - Caneuon Tyn yr Hendy sy'n cynnwys wyth o ganeuon newydd sbon.

Chwefror 2024

MG IG.png

Meinir Gwilym a'r Band

Screenshot 2024-01-08 at 10.44.42.png

Gwledd Adloniant y Ffermwyr Ifanc 

Cystadleuaeth Drama Ffermwyr Ifanc Môn.

Mae genre'r gystadleuaeth yn newid yn flynyddol rhwng Drama, Pantomeim ac Adloniant. Blwyddyn y Ddrama ydi hi eleni i griw'r mudiad ym Môn.

Chwefror 2024

mww sgwar.png

Gweithdy Sgriptio : Manon Wyn Williams

Awydd cystadlu yn yr adran lenyddol yn Eisteddfod yr Urdd eleni? Eisiau paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol? Awydd cystadlu yn eich eisteddfodau lleol?

Ionawr 2024

Ymunwch â Sindarela wrth iddi hi geisio gwneud ei ffordd i’r ddawns fawreddog yn y Palas. Ond mae’r Farwnes Fileinig a’i dwy ferch hyll yn gwneud eu gorau glas i rwystro Sindarela rhag gadael y tŷ.

A fydd Sindarela yn cyrraedd y ddawns? A gaiff hi ddawnsio gyda’r Tywysog?

Rhagfyr 2023

Poster IG Sindarela.png

Pantomeim : Sindarela

Drama un ferch yn seiliedig ar fywyd Annie Jane Hughes

Griffiths. Ymgyrchydd dros heddwch a roddodd lais i

fenywod Cymru ar gydraddoldeb a materion rhyngwladol

Hydref 2023

ACM.jpg

Annie Cwrt Mawr

Noson yng Nghwmni Heddwen Lloyd Williams

Dewch i fwynhau noson yng Nghwmni Heddwen Lloyd Williams - bydd bar y theatr ar agor yn ystod y noson. 

Hydref 2023

Noson Heddwen Sgwar.png

Lansiad 'Dros fy Mhen a 'Nghlustia'

Cyhoeddiad Dros Fy Mhen a 'Nghlustiau, nofel newydd Marlyn Samuel.

Manon Wyn Williams fydd yn holi'r awdur ac yn darllen ambell i ddarn o'r nofel. Bydd yna berfformiad gan y canwr Daf Jones.

Hydref 2023

IMG_2011.JPG

Y Werin Wydr

Cynhyrchiad diweddaraf Theatr Fach Llangefni yw cyfieithiad o’r clasur Americaniadd “The Glass Menagerie” gan Tennessee Williams. Hanes teulu’r Wingfield a gawn ynddi. 

Medi 2023

WW SQR.png

Ffenast Siop

Drama un ddynes yn trafod hanes Delyth yn delio gyda'r Menopos

Medi 2023

ffenast siop_edited.jpg

Noson Gomedi
Theatr Fach x Gŵyl Cefni

poster comedi terfynol!.png

Noson o hwyl a chwerthin yng nghwmni rhai o gomedïwyr gorau Cymru

Mehefin 2023

Gig Pedair

Gig arbennig yng nghwmni Lleucu Gwawr a Pedair.

 

Mehefin 2023

IMG_1042.JPG

Gweithdy Actio : Rownd a Rownd

2.png

Bydd actorion y gyfres sebon boblogaidd ar S4C - Rownd a Rownd yn ymuno â ni yn y theatr am hwyl hanner tymor.

Mehefin 2023

Gweithdy Graffiti

1.png

Bydd yr artist graffiti Dime One yn ymuno â ni er mwyn rhoi sesiwn dylunio a sgetsio a bydd cyfle i greu placiau enwau graffiti yn ystod y sesiwn hefyd.

Mehefin 2023

MG sgwar.png

Noson o ganu a hwyl yng nghwmni artistiaid lleol - Meinir Gwilym, y Brodyr Magee & Côronwy

Noson yng Nghwmni - Meinir Gwilym, y Brodyr Magee & Côronwy

Croendena.jpeg

Mae Nel yn 17 oed ac yn darganfod dihangfa yn y pyb ar ben yr allt sy’n llawn fflyrtio, rhagfarnau a lloriau sdici.

Dyma stori ddigri a thorcalonnus am fywyd merch ifanc sy’n trio ffendio’i thraed ynghanol unigrwydd gwledig.

Canllaw oed 14+

 

Chwefror 2023

Croendena

Panto sgwar.png

Mae'r Nadolig wedi cyrraedd Plas y Rhiw, ac mae Ledi Siw, Bili, Gwenhwyfar a Taid wrthi'n brysur yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth flynyddol 'Trimings Dolig Gora' Môn'. Ond mae 'na leidr anhysbys o gwmpas y lle yn trio rhwystro Siw a'r criw rhag ennill y gystadleuaeth. A fyddwn ni'n dod i wybod pwy yw'r lleidr? Fydd modd atal y lleidr rhag difetha'r Nadolig?

 

Tachwedd / Rhagfyr 2022

Pantomeim Lleidr Plas y Rhiw

Noson yng Nghwmni Heddwen Lloyd Williams

Heddwen Insta.png

Dewch i ymuno mewn noson yng nghwmni Heddwen Lloyd Williams.

Bydd y noson yn cael ei chynnal yn ystafell Fisher y Theatr.

Bydd diodydd a thocynnau raffl yn cael eu gwerthu

Dyddiad - Tachwedd 2022.

Noson Gomedi.png

Dewch i chwerthin lond eich boliau yn Theatr Fach Llangefni wrth i ni gynnal ein Noson Gomedi fel rhan o ddathliadau Gŵyl Cefni 2022. 

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.​

Mae'r digwyddiad hwn i bobl sydd dros 18 oed yn unig

Dyddiad - Mehefin 2022.

Noson Gomedi : Gŵyl Cefni x Theatr Fach

2.png

Gweithdy sgriptio hanner diwrnod yng nghwmni'r awdur a'r dramodydd amryddawn, Llŷr Titus.

Dyddiad - Mai 2022

Gweithdy Sgriptio : Llŷr Titus

gwion aled terf.png

Dyma gyfle arbennig i ymuno â gweithdy actio am ddim yn ystod gwyliau'r Pasg dan gyfarwyddyd yr actor Gwion Aled.

Bydd y sesiwn yma i blant cynradd rhwng blynyddoedd 3 a 6.

Dyddiad - Ebrill 2022

Gweithdy Actio : Gwion Aled

19.png

Ymunwch â ni yn Theatr Fach Llangefni i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi 2022 mewn Noson Lawen arbennig.

Mae llu o artistiaid yn rhan o'r noson, a bydd arlwy arbennig iawn ar eich cyfer.

Un noson yn unig fydd hon, felly cofiwch brynu eich tocynnau yn fuan.

Dyddiad - Mawrth 2022

Noson Lawen - Theatr Fach

Haliba-dŵ (Facebook Cover).png

Yda chi eisiau trefnu parti? Parti pasg, parti 'dolig, neu barti plu?

Siop trefnu partïon Halibadŵ ydi'r siop i chi!

Mae'r siop yn cael ei rhedeg gan Blodwen Halibalŵ a'i dau o blant - Beti Balŵ a Bobi Balŵ.

Ond yn ddiarwybod i'r tri, mae eu busnes mewn peryg, gan fod y wrach gasaf yn y sir i gyd ar eu holau.

Dyddiad - Rhagfyr 2021

Helynt yn Halibadŵ - Pantomeim

Copy of Gwefan Newys (2).png

Oes gen ti Syniad am Sgript?

Gallai fod yn sgets, drama, panto….unrhyw beth!

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y cyfle i ddatblygu eu syniad, a bydd yn cael ei berfformio ar lwyfan Theatr Fach Llangefni.

Dyddiad - Medi 2021

Syniad am Sgript

bottom of page